ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec

pl en de

+48 33 861 02 40

EU projects

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Okres realizacji Projektu: 01.05.2018 r. - 31.08.2019 r.

Celem Projektu jest przygotowanie uczniów branży elektrycznej BS I i Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu do potrzeb rynku pracy, w tym realizację praktyk/staży w Firmie przez 24 uczniów.
40 uczniów skorzysta z doradztwa zawodowego, dodatkowych szkoleń specjalistycznych, i uzyska uprawnienia branżowe SEP.
Pracownia elektryczna w ZSME zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne – komputery oraz stanowiska doświadczalne i kursy multimedialne Uni Train firmy Lucas Nulle.
Kadra nauczycielska uzyska nowe kompetencje w zakresie praktycznej obsługi nowoczesnego sprzętu pomiarowego, eksploatacji urządzeń elektrycznych, w tym prac pod napięciem.

Rekrutacja uczestników Projektu odbywa się w ZSME w Żywcu. Szczegółowe informacje i szczegółowy regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły www.zsme.zywiec.pl

 
 

"Firma bliżej szkoły"


 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
DZIAŁANIE 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.
PODDZIAŁANIE 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Od września 2016 r. do października 2017 r. Firma Elmontaż wraz z Zespołem Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu zrealizowała Projekt RPSL.11.02.03-24-02C4/16 „Firma bliżej szkoły”.
W ramach Projektu:
  - 33 uczniów ZSZ i Technikum, w zawodach elektryk oraz technik elektryk, zrealizowało praktyki/staże w Firmie, zajęcia specjalistyczne (projektowanie AutoCad i pomiary elektryczne), doradztwo zawodowe oraz uzyskało uprawnienia SEP;
  - 15 nauczycieli zaktualizowało swoją wiedzę i uzyskało nowe kompetencje.
  - Unowocześniono pracownie zawodowe – za 83 tys. zł zostały zakupiono komputery, multimedialne kursy szkoleniowe oraz stanowiska doświadczalne.
Długofalowym celem podjętych działań jest wypełnienie luki pokoleniowej powstałej w wyniku upadku szkolnictwa zawodowego. Opracowano modułowy program szkolenia elektryków w zakresie specjalizacji: „Montaż, uruchamianie i eksploatacja linii kablowych oraz napowietrznych”. Partnerska realizacja programu szkolenia specjalizacji (w Szkole i Firmie) umożliwia przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej, w zakresie lepszym niż jest to możliwe do uzyskania przy działaniach indywidualnych obu instytucji. Ponadto opracowano „Schemat działań wdrożenia kształcenia dualnego/modułowego”, który wytycza ścieżkę prawną i organizacyjną prowadzącą do modernizacji i wdrożenia systemu kształcenia dualnego/modułowego z wykorzystaniem potencjału Firmy Elmontaż oraz ZSME w Żywcu.

Pliki do pobrania:

  1. „Schemat działań wdrożenia kształcenia modułowego - MES”
  2. „Schemat działań wdrożenia kształcenia dualnego - DSK”
  3. „Montaż, uruchamianie i eksploatacja linii kablowych oraz napowietrznych” – program modułowy specjalizacji

 

Zakupy realizowane w Projekcie:

Nazwa i numer zapytania ofertowego Załączniki do pobrania
Zapytanie ofertowe nr 1/2016 o nazwie: "Zakup 11 zestawów komputerowych" Zapytanie ofertowe 1/2016| Wyniki
Zapytanie ofertowe 2/2016 o nazwie: Zakup stanowiska do ćwiczeń systemu Uni Train firmy Lucas Nulle lub równowazne Zapytanie ofertowe 2/2016| Wyniki
Zapytanie ofertowe 3/2016 o nazwie: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego A4 Zapytanie ofertowe 3/2016| Wyniki

 

 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby.

Nazwa projektu:
"Wdrażanie nowych technologii budowy sieci światłowodowych - zakup urządzenia wdmuchiwarki do światłowodu"
Umowa o dofinansowanie:
UDA -RPSL.01.02.03-00-140/12-00
Koszt kwalifikowany:
84 500,00 zł netto
Wartość dofinansowania:
50% kosztów kwalifikowalnych
Nazwa Beneficjenta:
ELMONTAŻ Sp.z.o.o..Ks.Pr.St.Słonki 54,34-300 Żywiec

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.

Nazwa i numer zapytania ofertowego Załączniki do pobrania
Zapytanie ofertowe nr 1/2013 o nazwie: "Zakup urządzenia wdmuchiwarki do światłowodu" Zapytanie ofertowe| Odpowiedzi|
Sprostowanie|
Odpowiedzi 2|
Wybór wykonawcy